دانشگاه جامع علمی کاربردی
سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
آدرس دانشگاه : مشهد - ابتدای بلوار ناصر خسرو - سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 051 - 38427489 دورنگار : 051 - 38427489